بیهودگی مذاکرات صلح با طالبان بازگشت برویۀ نخست

دراین اواخر آغاز مذاکره با طالبان ورد  زبان تمام محافل وحلقات سیاسی  داخلی وخارجی وروزنامه های کشور قرارگرفته, وجنبش طالبان با داشتن روابط عمیق درتمام عرصه ها اجتماعی سیاسی ونظامی  با طالبان پاکستانی ودولت پاکستان مشکلات پرابلم ها ودشواری های را درفرا راه خود بوجود آورده اند,برون رفت ازاین تنگناه برای این جنبش واتخاذ حد اقل تصامیم ملی خالی ازمخاطرات برای آنها نخواهد بود.  

پاکستان درسال 2001  تحت فشار شدید اضلاع متحده ء امریکا جهت مبارزه با تروریزم بین المللی همگام وهمسو گردیده,پرویز مشرف با ژست ها وتظاهر با ابراز نظریات گنگ ومبهم در این مبارزه شرکت جست, سازمان آی س  آی حوادث ووقایع بیش از سه ده ءاخیر بحران افغا نستان را سازمان دهی ورهبری مینمود,این بار با تاکتیک ها وروش های محیلانه مبادرت جسته  ,با اتخاذ استراتژی جدید جنگ چریکی وگوریلای را,توسط القاعده وطالبان پیریزی نمود,ودر عمل در این راستا  اقدامات تروریستی را به شیوهای جدید پلانگذاری کرده ,که درعرصه ی نظامی این روش ها همان حملات انتحاری وشهادت طلبانه می باشد,تروریست ها با استفاده ازمعتقدات دینی ومذهبی جوانان ونو جوانان خشن ترین شیوه ء مبارزه(انتحار)را بکار می برند,.پاکستان ازسازماندهی ورهبری این تحرکات ترورستی ضد مردم ودولت افغانستان ونیروهای بین المللی کاملا انکار مینمود حتی دوسال قبل درزمان اجلاس صلح  بین افغانستا ن وپاکستان هرنوع مداخله درامور داخلی افغانستان را انکارنموده معضل ومشکل بحران افغانستان را مسله ی داخلی افغانستان وانمود ساختند ,دستگاه استخبارات افغانستان باهمه اسناد ومدارک غیرقابل انکار نمیتوانست  به قناعت جانب پاکستانی بپردازد این بازی مضحک کمیدی جالب بود که ذهنیت بین المللی رامغشوش ساخته ,ومدت ها این تراژذی اسفناک ادامه یافت تااینکه دستگاهای استغراق سمع ووسایل پیشرفته جاسوسی  به اسناد غیر قابل انکار دست یافتند ,وپاکستان نمیتوانست از ان انکارنماید,فعلا از آن گفتگوها بیش از دوسال سپری شده است اوضاع وشرایط جدید درمنطقه پدید آمده ,که بایست تمام معضلات موجود از نو مورد برسی قراگرارگیرد,حال موضع گری پاکستان کاملا آشکار گردیده وغرب هم از آن واقف است موضع گری زمامداران جدید پاکستان چون صدراعظم گیلانی وریس جمهود زرداری  وازهمه مهمتر جنرال اشراق کیانی لوی درستیز قوای مسلح پاکستان در باره ی بحران افغانستان دال بر مداخله مستقیم پاکستان درامورداخلی افغانستان می باشد, زمامداران پاکستان حال اعتراف دارند بحران افغانستان ریشه درپاکستان داشته وبدون مشارکت پاکستان این مشکل درمنطقه به یک راه حل اساسی رسیده نمیتواند,ارتباط وروابط پنهانی کای ایده نمایند سرمنشی سازمان ملل در افغانستان با  بخش از رهبری طالبان  ملا برادر معاون ملا محمد عمر رهبر طالبان بعداز افشای آن مذاکرات که به فاجعه منجر گردید,ملا برادر توسط ای اس ای توقیف به زندان افگنده شد, برای پاکستان غیر قابل تحمل است که طالبان  بدون هدایت ومشورۀ آن ها کدام تماس ومذاکره با غرب وامریکا ویا با دولت افغانستان برقرارنمایند, لذا در عمل به اثبات رسید که پاکستان به هیچ صورت اجازه نخواهد داد, بدون مشارکت آن کدام معاهده صلح بین طالبان ودولت افغانستان منعقد گردد شوروی سابق با درک از این وضیعت در آن سالهای جهاد مجاهدین مذاکرات مستقیم را با پاکستان آغاز نموده ,ومعاهده صلح ژنیو رابا دولت پاکستان با امضا رسانید, این بحث را در یکی از مقالات خویش "که پاکستان عامل عمده بحران افغانستان است"تحریر داشته بودم ,از این سبب پیشنهاد بنده چنین است که جرگه صلح که در آینده جهت صلح وآشتی در کابل دایر میگردد حکومت افغانستان را صلاحیت دهد تا مذاکرات مستقیم صلح بین افغانستان وپاکستان را آغاز نموده ،معضل عمده ادامه بحران مشکل سرحدات افغانستان وپاکستان را تحت سرپرستی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار دهد, در صورت موفقیت این مذاکرات, یک معاهده صلح بین افغانستان وپاکستان  امضا  گردد, در غیر آن پاکستان اجازه نخواهد داد که بین دولت افغانستان وطالبان مذاکرات صلح آغاز گردیده, وبه کدام نتیجۀ مثبت منتج شود متاسفانه باید یاد آور شویم کلید صلح وجنگ در افغانستان در اختیار پاکستان قرار دارد.عبدالحی نزهت
٢٧ ثور (اردیبهشت) ١٣٨٩
  
  
Copyright © 2005-2010 www.khorasanzameen.net