افغانستان، چالش ها و دشواریهای جدید بازگشت برویۀ نخست

صدها مقاله ورساله درحصه ی موقیعت جیوپلوتیکی کشور ما افغانستان ,توسط محققین ,دانشمندان واساتید سیاسی ونظامی برشته ی تحریردرآمده است,این موقیعت استثنایی این خطه ی ازسرزمین آسیای میانه که فعلا به افغانستان مسمی میباشد,در دازای تاریخ نسبت همین موقیعت استراتژیک  مشحون از کشمکش ها وحوادث بزرگ در طول حیات سیاسی خود میباشد   چنانچه علامه اقبال لاهوری باشناخت ومعرفت دقیق ازاین وضیعت,واهمیت جغرافیایی افغانستان آنرا قلب آسیا نامیده است.

آسیا  یک پیکر آب وگل است

ملت افغان درآن پیکردل است

از  فساد  او   فساد   آسیا

در گشاد    او  گشاد   آسیا

وقایع خونبار سه ده ی اخیر مصداق گفتاراین دانشمند شهیرعلامه اقبال بوده  ,جنگ داخلی سه ده,ادامه بحران موجود,درحقیقت ادامه ی تراژذی پایان ناپزیر است که مردمان ما به هیچ صورت نمیتوانند ازآن رهایی یابند.فعلا موجودیت جامعه جهانی بامصارف چندین ملیارد دالرواردوی یکصد هزار نفرناتو با پیشرفته ترین تخنیک معاصرازمهار این بحران عاجزمیباشد عوامل گسترش این بحران را میتوان درسیاست هان چند بعدی غرب وامریکا جستجو نمود,حال کاملا مسجل گردیده است که غرب وپاکستان بااتخاذ سیاست های دوگانه جهت حل بحران افغانستان نه تنها کار موثر نتوانستند انجام دهند بلکه جنگ ودرگیری نظامی را تشدید نمودند .جنگ درکشور ما به حالت بی رحمانه آن شعله اور است،حملات انتحاری که به شهادت افراد ملکی زنان وکودکان می انجامد ومخالفین با مسدود ساختن راه های مواصلاتی صد ها تن را از وسایط مسافربری بیرون کشیده به اندک اشتباه سرهای آنهارا از تن شان جدا مینمایند, وتوسط بم های کنترول شده به انفجارات دست یازیده مردم را بقتل میرسانند, وقایع جالب دیگر قبلا در مقاله ء "پاکستان عامل ادامه بحران"تحریر گردیده بود انتقال مخالفین دولت توسط هلیکوپترهای قوای ایتلاف است که دو روز قبل ریس جمهور نیز آن را تایید نمود .وزارت دفاع کشور بدون قوای هوایی میباشد  وامریکا فضای افغانستان را کلا زیر نظر دارد که این طیارات مشکوک چگونه در مناطق طالبان نشت نموده  دوباره پرواز مینمایند, که قوای امریکا از آن واقف نمیشوند ؟پرابلم دیگری که باعث بن بست در عرصه گوناگون گردید موضوع انتخابات افغانستان است در جهان متمدن ودیگر کشورهای دموکراتیک معمول است هرکشور که به کدام پرابلم اجتماعی مواجه میگردند به انتخابات ورای مردم توصل میجویند ،مردم با ابراز عقاید ورای خویش دولت جدید را بوجود میاورند که پاسخ گویی نیازمندی های اجتماعی باشد .انتخابات افغانستان نه تنها گره کشای این دشواری ها نشد, بلکه معضلات جدی را در عرصه سیاسی کشور بوجود آورد, حال  زمام داران کشور نمیتوانند رای بیرون رفت ازاین بحران را بیابند, جامعه جهانی وامریکا هم در این باطلاق انتخابات افغانستان نیز در گیر هستند .همان گونه که القاعده وطالبان در افغانستان به وجود اورند هء وقایع یازده سپتامبر وبمب گذاری های مترو لندن وقایع خون بار هسپانیه شدند,انتخابات افغانستان نیز این بار غرب وامریکا رادر تنگنای عجیبی قرار داده است,  کشور به سرعت بسوی بحران غیر قابل برگشت در حرکت است به گفته ء علامه اقبال "فساد او فساد آسیا نه تنها آسیارا بلکه این فساد دامنگیر جهان غرب ودنیایی متمدن نیز گردید .نماینده سازمان ملل متحد" کای ایده "با معاون خویش" پیتر گلبرید "در تخاصم قرار گرفت زمزمه دفاع کای ایده نماینده سازمان ملل از یک کاندید به بیطرفی این سازمان صدمهءجدی وارد نمود, بعد از این همه اتهامات نماینده سازمان ملل تقلب گسترده را در انتخابات افغانستان تایید نمود این اعتراف علنی اقای کای ایده مشروعیت این انتخابات را کاملا زیر سوال قرار داد .اگر این انتخابات با وصف همه تخلفات وتخظی ها که همه با آن معترف اند به نفع یک کاندید اعلان گردد,مشروعیت دولت بوجود امده را کاملا زیر سوال میبرد ،اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود توسط کدام ارگان بی طرف رهبری واداره میگردد ؟

در صورت اثبات تقلب گسترده عاملین اجرایی آن بایست به داده گاه جهت محاکمه معرفی گرند تقلب کننده گان کمیسیون مستقل انتخابات که متسقلانه وبی طرفانه اقدام نموده نتوانستند از نگاه اقتصادی دوصدو شصت میلیون دالر به پیکر اقتصادی کشور صدمه وارد ساخته اند, جواب گویی این حیف ومیل خواهند بود همچنان از نگاه سیاسی ونظامی چالش های جدید را ایجاد نموده اند.


عبدالحی نزهت
17 اکتوبر 2009
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net