هشتمین سال شهادت استراتیژیست بزرگ احمد شاه مسعود بازگشت برویۀ نخست

کشور ما در آسیای میانه موقیعت مهمی جغرافیایی را دارا است ,کشمکش ها و حوادث تاریخی افغانستان که در چهار راهی تمدن ها و گذرگاه های جهان کشایان بوده ,مشحون از  حوادث بزرگ تاریخی است .اسکندر مقدونی ، چنگیز خان مغول ، امیر تیمور گورگان ، بابر شهنشاه هندوستان, و در قرن 19 هجوم امپراطوری برتانیا ، وقوع سه جنگ متواتر با آنها و سر انجا م از همه ,یورش قشون سرخ شوروی در قرن 20 یاد آور تراژیدی های بزرگ است که به مردم این سرزمین تحمیل گردید ,خاصتآ پیروزی جهاد مردم افغانستان که به خون دو میلیون مبارز نستوه به دست آمد, با نام شهید احمدشا ه مسعود در ارتباط ناگستنی قرار دارد,جنگ با قشون شوروی سرداران بزرگ جنگی در جبهات پرورید, ولی مسعود شخصیت دیگری بود او با ابتکارات بزرگ و جنگ های نا برابر در عرصه نظامی درخشش خاص داشت ،طرح ها و تکتیک های وی منحصر به فرد بود ,او دراین مبارزه مارشال های بزرگ جنگ جهانی دوم شوروی را به مبارزه طلبید, میتود جنگ چریکی و پارتیزانی وی حریف قدرت مندی چون قشون شوروی را به زانو در آورد, و سرانجام به حیث یک قدرت مطرح در صحنه سیاسی نظامی به مذاکره و مفاهیمه به مسعود توصل جستند.

 

مسعود که در تنگناه فشار های سیاسی و نظامی قرار داشت با مهارت ازین مذاکرات و آتش بس سود جست، و پلان  نبرد های   آینده را طرح ریزی نمود, او در جنگ های چریکی به جنرال جیاپ و هو شی مین ، بن بلا و کاسترو هم سان بود, ودر تحلیل نهایی در نبرد چیریکی از همه سردارن بزرگ نظامی و مارشالان شوروی سبقت جست و استراتیژیست نظامی بی همتا عصر خود شد, مسعود با درایت و ابتکارت ذاتی که داشت با هوش و ذکاوت خدا دادش با مطالعه دقیق از جنگ های چریکی و پارتیزانی گذشته , از مبارزات  ملت   ها ی آسیا و افریقا و آمریکا لاتین استفاده شایان نمود, و در پیش برد اهداف انقلاب اسلامی افغانستان با قاطیعت عمل نمود, ابتکارات مسعود با بکار برد تاکتیک های جنگ چریکی و اتکا به مردم, ایجاد کانون های اکتیف و فعا ل چریک های موءمن از ویژه گی های کارهای برجسته وی بود ,مسعود با بکار برد عملیات چریک های شهری نیز تجارب غنی و ا ندوخته های خوبی به میراث گذاشت, و لی کلآ به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی  کمتر به جنگ چریکی شهری دست یازید , و بیشتر به کارهای سیاسی در شهر ها خاصتآ در پایتخت کشور انجام میداد, برزگترین ابتکارات مسعود در نبرد استخباراتی و نفوذ در قوای مسلح رژیم در کابل بود.

 

ابتکارات نفوذ وی در وزارت دفاع خیلی ها بارز و برجسته بود او در سال های 63 الی 71 کلآ ریاست عمومی کشف وزرات دفاع وقت وبخش مهم وزارت امنیت دولتی رژیم کابل   را در کنترول خویش داشت,او کودتاه تنی حکمتیار را به شکل غیر مستقیم خنثی نموده, و آن کودتاه را به ناکامی مواجه ساخت .افسران و سربازان اردو در کابل قلباء با وی و کار نامه های او احترام و حرمت میگذاشتند,شفقت و مهربانی با اسیران جنگی یکی از ویژه گی های بارز و برجستهء   شخصیت وی بود, او انقلا ب اسلامی را به پیروزی رسانید, و در مقاومت مردم افغانستان علیه سلطه جویی های پاکستان به حیث عنصر اساسی مقاومت به آرمان های مردم افغانستان وفا دارای نموده, درین راه مقدس جان عزیزش را فدا نمود. و شهید زنده یا د و قهرمان ملی کشور گردید. و به اسطوره دوران ما مبدل گشت ،گذشت زمان و سرد شدن حوادث تاریخی اهمیت و ارزش ملی و بین المللی وی را در مبارزه به مقابل هر نوع تجاوز در آینده روشن خواهد ساخت, و فرزندان این سرزمین راه و روش او را به مقابل استبداد و سلطه جویی همیش مد نظر خواهند داشت.

 

راه را که مسعود با خون خویش ترسیم نموده است راه است مملو از افتخار و جاویدانگی.. که نسل های آینده وظیفه خواهند داشت آرمان های وی را تعقیب نموده و مسیر حرکت خویش را مطابق اندیشه های وی عیار نمایند اازین رو مسعود الگو و نمونه ی متانت و پای مردی, مقاومت و سرانجام نمونه ی ازیک انسان راستین و قهرمان بی بدیل  می باشد تجلیل از شهادت اش احترام به شخصیت نادر و  وبی همتای او است.عبدالحی نزهت
6 سپتمبر 2009
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net