چه کسی مسئول گرایشات غیراسلامی بعضی از نوجوانان مهاجرما درغرب است؟ بازگشت برویۀ نخست

ــــ    حکومت افغانستان؟

ــــ    مـخـالفــین؟

ــــ    کـــــشور های اسلامی؟

 

            باتوجه بشرایط بسیارنامساعد امنیتی ، اقتصادی واجتماعی تعداد بی شماری ازنوجوانان ما بدون سرپرست وخانواده روزانه از مرزهای افغانستان بطور قاچاق و بعضا باداشتن پاسپورت یکبار مصرف ! وارد کشورهای هــمسایه شده و درصورتیکه جان سالم بدربرده باشـــند از آنطرق بمقــصد رســـیدن به سرزمین غــرب، راههای طولانی و پرخطر زمینی و دریائی را باجان ودل میپذیرند .

            عزیمت این نوجوانان زیر بیست سال دلایل گوناگونی دارد که ذیلا بدانها اشاره میشود:

ــ   پدریکه خود تا اکنون چند بارمورد اختطاف ، اخطار ویا درمعرض خطرجانی قرارگرفته ، از بابت حیات فرزندش نیز درداخل افغانستان مضطرب و پریشان خاطراست.

ــ   نوجوان که علاقهء زیاد بادامهء تحصیل بهترداشته و شرایط تعلیمی داخل را مساعد حالش نمیداند فلذا والدینش را برفتن خویش بخارج از کشور متقاعد میسازد.

ــ   آنهائیکه حیات اقتصادی خانواده های شان درخطرفقر قرارداشته وراهی نمیابند مگراینکه نقاط پردرآمد جهان را مدنظرقراردهند

ــ   جمعی نیز بسبب تشویق مرابطین واقاربشان ، افغانستان را بامید فراهم شدن خیالات شان بجانب فرنگستان ترک مینمایند .

            یکی از سوالات مهمیکه مطرح میشود اینست که چرا این نوجوانان بی خطر، متخلق بآداب اسلامی و عفیف ، کشورهای  همسایه و یا دیگر کشورهای اسلامی را انتخاب نمیکنند ؟

ــ   باین سبب که خانواده ها و یااقارب شان درزمان هجرت مورد آزار و تأذی پولیس مردان و حاکمان همسایگان مسلمان ! قرارگرفته بودند ؛ پس اقامت گزیدن اینها نیز تکرار تألمات گذشته میباشد لذا از خیر ومنفعت همدینان خویش میگذرند ! وسایر ممالک اسلامی نیز بعلت برقرارنمودن شرایط سخت اقامت برای افغانها ، ازپذیرائی ایشان ممانعت میورزند. درحالیکه از مسئولیتها ووجایب دینی شان است که نوجوان مسلمان را ازهرکجای گیتی که باشد از دامن فقر ، گمراهی وبیدینی نجات دهند ومیتوانند اسباب رشد فکری وهدایتش را بآینده زیبا مسلم و قطعی گردانند ولی نمیخواهند زیرا حاکمیت های کشورهای اسلامی دیگر بفکر اسلام واقعی وتمهیدات دینی نمیباشند . آنها منافع نژادی ونشنلیستی و طایفه ای شانرا ارجح میدانند تابدفاع از یک مسلمان جوانیکه همه راهها و درهای امید برویش بسته شده وهرآن بخاطر نجات خویش دست بهرتصمیمی خواهد زد !

            سوال دیگرآنکه چرا حکومت و نیروهای بین المللی باتمام امکانات که دارند نمیخواهند لااقل از سی وچهار ولایت  چهار ولایت بزرگ و صاحب امکانات حیاتی را تحت پوشش امنیت واقعی خویش درآورند ؟       تا مردم ما بتوانند نوجوانان خویش را که درمحیط بومی شان مشکلی دارند ، جهت اقامت ، تحصیل و کار بآن ولایات بفرستند

 واز جانبی زمینهء کارو ادامهء تحصیل محصلین را همراه باکشورهای اسلامی بطوررسمی مطرح نموده تا به نتیجهء برسند . وزارت کارواموراجتماعی و تحصیلات عالی اگر چهل فیصد مسئولیت های یومیه اش را انجام میداد امروز وضع خیلی ها بهترازین بود و لازم است تا دراین را هزینه نمایند زیرا آیندهء وطن دردست  همین جوانان است . آیا نمیتوانند قسمتی از امکانات بادآوردهء موجوده را درراه تحصیل وکاربهتر جوانان و نوجوانان کشور درداخل و خارج مصرف نمایند ؟  واینکه تعدادی را بطورنمادین درجای جای دنیا میفرستند و آنهم باساس  روابط – نه ضوابط ، مشکلی را حل نخواهد کرد !!؟

            ازعوامل عمدهء دیگریکه قشر جوان مارا بدروازه های بیگانگان میکشاند مخالفین دولتند

آنها باید بدانند که سقوط حکومت از طریق متواری شدن بی عزت شدن وبی حرمتی ملت بخصوص جوانان مومن این کشور محتمل نمیباشد درشرایط جنگ هم میتوان قوانین مربوطهء حربی را مراعات نمود واین درحالیست که همه مدعی پیاده شدن عدالت هستید ! ؟

 هراندازه که میزان ناامنی درکشور بالابرود شرایط برمردم بیدفاع سختر شده و زمینه های انحطاط فکری و تخطی های اجتماعی ، فقر و اسباب فساد وگرایشات منفی بیشتر فراهم میشود و اکثریت روشنفکران چیزفهم و متدین و باتجربهء کشور بجانب سرزمین های اجانب روی میآورند و بیندیشید که اگرحال بدین منوال بپــیش رود از افغانستان زجرکشیده چه جور خواهد شد !!؟

و شمائیکه همه افغان و زادهء همین خاک هستید باید راه مناسب احوال ملت مظلوم و پریشان را جستجو و انتخاب نمائید که خطرجنگ متوجه مردم بیدفاع نشود و مسبب فرار جوانان ازکشور و بلاخره سبب سقوط عدهء از ایشان بدامان عقاید منسوخهء دیگران نگردید .

 درحالیکه امروز ازاقصی نقاط جهان جوانان غیر مسلمان باساس مطالعهء درستیکه دارند بدین اسلام گرایش پیدامیکنند اما برعکس از یکی از قلعه های مستحکم اسلامی که علمبردار جهاد است ، جوانانش بعلت فقر وجنگهای خانماسوز داخلی ازکشورفرارنموده و ناخودآگاه بدام حلقات ادیان منسوخه میــفتند.

            بیائیم بخاطر اعلاء کلمه الله و نجات وطن و جلوگیری از حتک حرمت هموطنان وحفظ نوامیس ملی و سقوط ننمودن نوجوانان ما بدامن عقاید غیراسلامی  ، چارهء اساسی بیندیشیم . اگرجنگ چاره ساز اصلی میبود ادامه پیدانمیکرد واسباب همهء بدبختی های کنونی فراهم نمیگشت ومطمئمن باشید که اگرامروز متحد شویم فردا جای پای برای خارجیان نیست

ومیتوانیم ازطریق مفاهمه و انتخاب درست به حاکمیت سیستم ثابت اسلامی که متضمن آزادیهای منطقی واصولی است دست یابیم .

           {{ اللهم ! اهــــدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین }}محمد نادر ظهیر
24 اکتوبر 2009
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net