مجلس یادبود از پنجمین سالگرد شهادت قهرمان ملی در بلغاریا

بازگشت برویۀ نخست

فرستنده: ب. میرزایی
سپتمبر 2006

به تاریخ 9-9-2006 ترسایی، همایشی به اشتراک یک تعداد روشنفکران، دانشمندان و مهاجرین افغانستانی مقیم بلغاریا غرض بزرگداشت از پنجمین سالگرد شهادت ابرمرد با شهامت افغانستنان، احمد شاه مسعود، قهرمان ملی و مقاومتگر دلیر در برابر اهرمنان سیاه اندیش، به ابتکار کانون فرهنگی وهمکاری دلسوزانه ی یک تعداد از همشهریان پاک بین مقیم بلغاریا صورت گرفت. قرار ذیل گزارش مختصراین محفل را خدمت عاشقان ورهروان قهرمان ملی کشور به عرض میرسانم:

نخست محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله شریف، توسط امان الدین آموزگار رووفی آغاز وبعدآ اداره محفل را جناب داکتر رازق رویین، رییس کانون فرهنگی وسردبیر مجله ی خاک با سخنرانی عالمانه وروشنگرانه ی خویش به دست گرفتند و گفتند که بزرگداشت از شخصیتهایی که با کنش و منش آگاهانه و قهرمانانه در خدمت میهن قرار داشتند، دینی است بر دوش ما. یک چنین سنت را فرزندان این آب و خاک نباید فراموش کنند. زیرا فراموش کردن خدمتگذاران کشور جامعه را از گذشته ی نیکش و کیفیت زیستی اش تهی می گرداند. در این مرحله حاضرین گرامی را در روشنایی معرفت شخصیت گهر بار مسعود قهرمان قرار داده، به معلومات حاضرین افزودند.

سخنران دومی را محترم امان الدین آموزگار رووفی در بر میگرفت که با نثار درود به روح پاک احمد شاه مسعود و خوانش شعر معروف استاد خلیل الله خلیلی مجلس را روح تازه بخشید.

بعدآ رشته سخن را جناب استاد محمد اعظم انصاری، سابق استاد پلتخنیک کابل عهده دار شدند. این استاد گرامی از چشمدیدشان طور مستند مطالب جالب وشنیدنی در باب این فرزند دلسوز مردم ومیهن به حاضرین حکایه فرمودند که شخصیت والای مسعود را برای شنوندگان دلپذیرتر ساختند. جناب انصاری اشاره نمودند که روزی در جبل سراج همراه دیگر استادان بدیدن مسعود قهرمان رفته بوده واز ایشان پرسیده است که شما در افغانستان چگونه دولتی را میخواهید؟ مسعود  مبارز راه آزادی وآزادگی در پاسخ چنین فرموده اند: ما در افغانستان دولت مردمی را که از راه انتخابات ملت پایه گذاری شده باشد میخواهیم. حکومت مردم بر مردم یگانه هدف والای مسعود بزرگ بوده و این یکی از پایه های مستحکم  رژیم دادگر وداد خواه ویا به قول فرنگیها دموکراسی است وبس! روحش همیشه با فرشتگان بر گزیده خداوند خرد آفرین یکجا باد!

سخنران سومی جناب سپهبد عبدالرحمان نجرابی بود که شعری از استاد خلیلی را قرایت نمودند.

بعداٌ سخنرانی مجلس امروزی را بنده به عهده داشتم، که دلیل به شهادت رسیدن مسعود قهرمان را از دید گاه خویش بیان  داشتم ودر اخیر یک سروده ی از دل برآمده را نثار روح پر توان مسعود زنده یاد نمودم. به نظربنده  مسعود قهرمان بخاطری شهید ساخته شد که فرمانبردار هیچ اجنبی نشد. او استقلال ومتکی بودن بخود ومردم خویش را بالاتر از همه چیز میدانست واین جرم وطن خواهی واراده پسندی او بود که دشمنان آزادی وخود گسیختگان داخلی کمر به نابودی فزیکی این فرزند خراسان کبیر بستند ودراین راه سیاه وتوطئه غیر انسانی متاسفانه ظاهرا موفق گردیدند ولی بیخبر از اینکه این خطه یکی را میمیراند وروحش را در دیگری زنده میگرداند. راه مسعود واندیشه های مسعود زنده هستند وتا ابد نمی میرند.

سخنران این مرحله مجلس بزرگداشت جناب نصیر احمد مهاجر بود، که با بیان مقاله پر محتوا وشعر خیلیها مناسب به حال آمر مسعود قهرمان ، رنگ وروی مجلس را درخشانی باور نکردنی بخشید. همه مطالب شکل طبیعی را به خود داشت ودراین مجلس تمام چیز از دل برآمده وبر دل می نشست. درود بر این اندیشه وران کوشش گران راه حقیقت!

 همچنان جناب حیدر یگانه، ادیب وشاعر شناخته شده میهن، رشته ی سخن رابه دست گرفتند ومجلس را گسترده گی ابعاد شناخت مسعود از نظر گاه عرفان ودیدگاه جدید مسعود شناسی که باورمندیش تردد را در خود داشت، یکسر بوجد آمده روح پر قو.ت مسعود شهید آین فرزند کوه پایه های غور فرهنگ پرور را نیز قرار نگذاشت ووادارش ساخت ، تا در زمینه بعد شخصیت تاریخی مسعود مطالب دلچسپی را به حاضرین در افشانی کند .

  در فرجام محترم داکتر رازق رویین در نتیجه گیریهای عالمانه اش از این همایش خیلیها با ارزش دوباره حاضرین را با کلام دلپذیر وخوانش شعر جالب، تفکر شانرا به مسعود شهید نزدیکتر ساخت ومحفل را اعلان ختم فرمود. بعدا نظر به ابتکار هموندان کانون فرهنگی وشخص محترم غلام صدیق عثمانی حاضرین به یک عصریه دعوت وبه روح پاک قهرمان ملی کشور همه دعا فرمودند.

گله یی که داریم اینست که، در تنظیم این روز از سوی مقامات کشور توجه صورت نگرفت ودر بخش مسایل فرهنگی نمایندگی های وزارت محترم خارجه اصلآ احساس بیگانگی دارند واز شخص جناب داکتر اسپنتا تقاضا مندیم که دراین خصوص بی تفاوت نباشند. زیراکه فرهنگ است که یک جامعه را معرفی  می کند . در سفارت خانه های افغانستان مقیم کشور بلغارستان اصلآ نماینده گی های فرهنگی وجود ندارد. ما نمیدانیم که با تبادله ی چند مکتوب سیاسی آیا میتوانیم همگرایی را رقم بزنیم؟ ما از شما اقای داکتر رنگین سپنتا بیشتر توقع داریم که فرهنگ فراموش گردیده ی کشور ما را دوباره باز سازی وباز یابی نمایید وحتمآ در تشکیل سفارت خانه های مربوطه بخش فرهنگی را فراموش نفرمایید. در گهواره  یفرهنگ خراسان کبیر ما به مردمان این دیاراز لحاظ فرهنگی خیلی مقروضیم.

این جسارت را البته برای این کردیم که شما اهمیت فرهنگ و روابط فرهنگی را خوب میدانید. سفارت نمایندگی از کشور وبنمایه های کشور میکند. هرگاه ما یک کشور را از فرهنگش جدا بسازیم وتنها مسایل سیاسی را بیشتر مد نظر داشته باشیم، ایا به سر منزل همگرایی ومعرفی داشته های ملی و فرهنگی خود خواهیم رسید؟ پاسخ این را ما از شخص شما طلبگاریم.. امید است که این مطالب به هیچکس بر نخورد وبیان حقایقی باشد که در جهت احیای بخش فرهنگی کشور کمک نماید. دانش از دانشوران اید پدید...

روح پاک مسعود قهرمان شاد ویادش گرامی باد!!

میرزایی  معاون مجله ی  (خاک) و عضو کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغاریا...

  
  
Copyright © 2005-2006 www.khorasanzameen.net