برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی بازگشت برویۀ نخست

 

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

 

زنان  همیشه قربانیان  اصلی در جامعه مملو از انواع مختلف تبعیض. خشونت و سیاست بازی ها در کشور بوده اند . در بسیاری موارد  بسیاری مردان  اززنان در مقاصد سیاسی و شخصی  خود سو استفاده کرده و انها را سپر برای رسیدن به اهداف سیاسی و شخصی خود ساخته اند که این امر در افغانستان در دهه های اخیر به صورت قابل ملاحظه  به نام دموکراسی و دفاع از حقوق زنان به صورت سمبولیک به طور مستقیم و غیر مستقیم  اتفاق میافتد که  این خود جفای دیگری به حال زنان همیشه محروم و مظلوم افغان است.

 

عدم توانمندی  زنان در تحلیل مسایل مهم  در بسیاری موارد سبب گردیده است که بعضاخود انها دست به تصامیم و فیصله های بزنند که سرنوشت و خط مشی مبارزاتی خود انها را زیر سوال قرار دهد . بسیاری نماینده های زن که همین حالا  در کرسی های تصمیم گیری تکیه زده اند نمیدانند که چگونه با مسایل حساس و سرنوشت ساز مقابله کرد  و چگونه بتوانند  توانمندی های زنان را در برای بسیاری کسانی که به  زنان باور ندارند به اثبات رسانید.اتفاقات اخیر در تصویب قانون جدید در مورد زنان گویای این حقیقت است.

 

زنان پارلمان  باید قبل از تصویب قانون جدید  پارلمان را ترک میکردند چون  نظر به قانون تصویب شده که  خود این زنان  به آن رای مثبت دادند  حضور خود انهارا  آنجا  مورد سوال قرار میدهد چون حضور انها در آنجا ضرورت مشقت نیست که  در میان آنهمه مرد حضور داشته باشند.

 

قرار گرفتن بسیاری زنان غیر آگاه در پست های مهم تصمیم گیری و قانون سازی که   دانش  کافی در   تحلیل مسایل مهم و سرنوشت ساز کشور و به خصوص حقوق زنان ندارند سبب گردیده است که بسیاری ها به توانمندی زنان بی باور بوده و به دید دیگری به زنان بنگرند. خود این جفای بزرگ است که در حق زنان روا داشته میشود.

 

در کشور که بیشترین نماینده های زن در پارلمان رادر میان بسیاری کشور های جهان داشته باشد ولی  برعکس  زنان در بد ترین وضیعت قرار داشته باشند و هنوز قوانین تصویب گردد که حضور زنان را در جامعه مورد سوال قرار بدهد  پس چی  نیاز به وجود آنهمه نماینده زن  در پارلمان  است . طوری که دیده میشود زنان  خود و با آرای خود قوانین را تصویب میکنند که نیاز به حضور انها را در فعالیت های اجتماعی  غیر ممکن میسازددر بسیاری موارد چشم و گوش بسته رای میدهند . پس در چنین حالت که زنان افغان چنین نماینده های در داخل یک نهاد قانون سازی داشته باشند چی توقع برای تحقق حقوق زنان در افغانستان داشته باشیم  چون این نماینده های زنان  اند که هنوز از حقوق خود آگاه نیستنداین خانم های محترم  هنوز حضور خود را در پارلمان درک نکرده اند و نمیدانند که اگرتمام این  زنان نماینده  همصدا وهمنظر در امر تحقق حقوق زنان باشند  رای انها میتواند بسیار سازنده و مفید باشد .

 

اگر زنان پارلمان  حضور خودرا  در آن محل سرنوشت ساز چندان کار ساز نمیدانند ولی   گاهی به آن اندیشیده اند که در کرسی های  که تکیه زده اند  فقط نمیتوانند توسط آن فخر  بفروشند انها میدانند  با رای  انها  در مسایل مهم  کشور اقلا میتوان رای یک نماینده را شمرد این رای انهامیتواند سرنوشت میلیون ها  شخص را رقم بزند   قانون سازی کار ساده و آسان نیست که هر شخصی بدون آگاهی و بدون داشتن دانش کافی  در مورد سرنوشت میلیون ها اشخاص ستمدیده و رنج کشیده و همیشه محروم تصمیم بگیرد از آن کرسی میتوان عدالت خواهی ات را به هر گوشی رساند.

 

مردان  یا تصمیم گیرنده گان اصلی در مورد مسایل مهم و سرنوشت ساز چون  کفایت زنان را در تصمیم گیری های مهم ناچیز میدانند  در مورد حقوق زنان آنچه را که خود  میخواهند تصمیم میگیرند  زیرا فکر میکنند  که انهایی که در میان  انها منحیث    نماینده های زنان حضور دارند  نمیتوانند با دلایل قانع کننده و کافی ضرورت های اشد جامعه کنونی را در مورد حقوق زنان در شرایط حاضر  با دلایل قانع کننده و قابل قبول به کسانی که هنوز در مورد زنان به دید دیگری مینگرند  بیان کنند بنا آنچه را که خود میخواهند انجام میدهند بدون اینکه خواست و عدم خواست زنان باشد .

 

در شرایط کنونی افغانستان شعار توجه به حقوق زنان یکی از اولویت های کاری  است  ولی برای رسیدن به این حقوق انسانی بیشتر به توانایی و کفایت و ابتکار و خلاقیت های خود زنان نیاز است چون هیچگاه یک مرد نمیتواند  موضوعات حقوقی /جسمی و جنسی  زنان را بیشتر از یک زن درک کند .  

زنان افغان در بسیاری موارد با وجود مراعات نمودن  قوانین اسلامی هم موردانواع و اقسام  خشونت و بدرفتاری در داخل منزل توسط مردان و وابستگان خویش قرار گرفته اند   که این ناشی از عدم توانایی زنان در دفاع ار حقوق حقه شان است و دربسیار موارد هم  چون  در مقابل خودتکیه گاه و مدافع قوی را در دفاع از حقوق شان نمیبینند مجبور اند هرگونه خشونت را تحمل کنند و امروز بسیار از زنان  خاموشانه هر گونه   خشونت و شکنجه  را تحمل میکنند فقط به همین منظورکه امروز سیاه خود را بهتر از روزی میدانند که اگر ازخود دفاع کنند سیاه تر باشد.

 

پس این حقیقت به اثبات رسیده است که هر کس توانایی دفاع ار حقوقش را نداشته باشد حقش را دیگران پایمال میکند . شاعری چه خوب گفته است:

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبیعت ضعیف پامال استداکترجلیله سلیمی
12 اپریل 2009
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net