اعتراضیه ی فـفـتـا در رابطه با دسیسه ی نامگذاری جاده ها در شهر شبرغان بازگشت برویۀ نخست

اعتراضیه هیئت رهبری ففتا در رابطه با دسیسه نامگذاری های عظمت طلبانه در شهر شبرغان

 

خونبهای جوانان شبرغان با تسمیه شوارع شهر بنام ابدالی ها و هوتک ها پرداخته شد

 

اخبار واصله از ولایت جوزجان حاکی از آنست که دست اندرکاران حکومت قومگرای افغانستان به همکاری معامله گران محلی تصمیم گرفته است تا چندین چهار راهی را درین ولایت به نام استوره های تخیلی قوم و قبیله خاص نامگذاری نماید.

 

به اساس این تصمیم نفاق افگنانه، چهار راهی بندرآقچه بنام "وزیر محمد اکبر خان"، چهار راهی بندر سرپل بنام " احمد خان ابدالی" و شاهراه بندر اندخوی بنام "میرویس خان هوتک" و بعضی جاده ها نیز بنام بعضی های دیگرمسمی گردیده است.

 

گفته میشود که تطبیق این پروژه فتنه انگیز به همکاری مالی افغان بیسیم و بنیاد بیات در بدل تأمین منافع تجارتی این شرکت انجام میپذیرد.

 

درحالیکه جوی خون ۱۵ تن جوان نامراد و گلگون کفن شبرغان هنوز خشک نشده است و این جوانان عزیز و قهرمان مردم استبداد زده افغانستان، جان های شیرین خود را به دفاع از حق و عدالت و مبارزه غیرتمندانه و بی باکانه برعلیه زورگویی شوونیسم و برتری طلبی قومی و زبانی از دست دادند و زخم های ده ها تن دیگر هنوز التیام نیافته است، درین حال معامله نامگذاری جاده ها و چهار راهی های که هنوز آغوشته به خون شهدای معصوم هست، یک امر زورگویانه بوده و این عمل به مفهوم نمک پاشیدن به زخم ها و بالآخره تمسخر یک قوم میباشد

 

ما به این باور هستیم که نامگذاری محلات به اسم اشخاص تاریخی زمانی قابل قبول برای همه مردم افغانستان است که اولاً این اشخاص مقام ملی در بین مردم کشور داشته باشد، درحالیکه اشخاص فوقاً نامبرده شده و بعضی های دیگریکه در گزارشات خبری اسمای ایشان به چشم میخورد برای همه مردم قابل پذیرش نبوده و اهمیت آنها محدود به یک قوم ویا چند قبیله افغانستان میباشد و میباییست چنین نامگذاری ها در زادگاه های این اشخاص صورت بگیرد، در غیر آن تعریف "ملت واحد" ایجاب میکند که یک شخصیت برخاسته از شمال افغانستان نیز بتواند در جنوب افغانستان تقدیر گردد.

 

ثانیاً نامگذاری ها نباید نامهای اصلی، بومی و تاریخی را مضمحل سازد که هر کدام ازین نامها بیانگر واقعیت های تاریخی بس با ارزشی میباشد.

 

ثالثاً وقتی اینگونه نامگذاری ها برای همه قابل قبول است که عدالت اجتماعی در کشور برقرار بوده و شخصیت های بزرگ اقوام دیگر ساکن کشور مانند مولانا ها، بیدل ها، حافظ ها، علی سینا ها، نوایی ها، مختوم قولی ها، رودکی ها، ظهیر فاریابی ها، فارابی ها، غزنوی ها، بابر ها و صد های دیگر که پیشوای اقوام غیرپشتون افغانستان بوده و عظمت جهانی دارند، مستبدانه به تاق فراموشی سپرده نشده وهمان قسمیکه نام و افتخارات تاریخی این اشخاص به خط زرین در صفحات تاریخ کشور های جهان حک گردیده است، باید در سرزمین اصلی خود نیز از شمال تا جنوب آن و از شرق تا غرب آن تسجیل یادگار جاویدان گردد.

 

اما این فیصله برتری جویانه حلقات شوونستی الوان مختلف به مفهوم تداوم سیاست فاشیستی هاشم خان، نادر خان، محمدگل مومند و طالبان میباشد که هرگز تحقق نخواهد یافت.

 

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درحالیکه این عمل ماجراجویانه و غیرعادلانه عظمت طلبان قومی را تقبیح و محکوم نموده و به شوونیسم حاکم یاددهانی میکند که فراموش ننمایند، دیگر زمان زورگویی و پاشنه های آهنین گذشته است، دیگر نامگذاری های تحمیلی را مردم قبول نخواهند کرد، دیگر ممکن نیست که شیندند ، تورغندی، پشتونکوت، افغانکوت، پشتون زرغون وغیره بزور برچه بالای مردم بومی این سرزمین قبولانده شود. حلقات شوونستی باید بدانند که این توسعه طلبی برتری جویانه آنها از جانب مردم بومی بی جواب نخواهد ماند. تاریخ و فرهنگ پرافتخار مردم بومی این مرز بوم مدافعین صدیق خود را در چهره جوانان رزمند خود دارد تا از نوامیس شهروندی و فرهنگ و تاریخ این خطه جغرافیایی دفاع حق طلبانه نمایند.

 

برای کسانیکه در عقب شرکت "افغان بیسیم" با این طرح نفاق افگنانه عظمت طلبان قومی همکاری مینمایند، خاطرنشان میگردد که پایه های آنها با این فتنه انگیزی بسیار بی بنیاد و لرزان خواهد بود و با اندک ترین وزش باد حق طلبانه مردم سرنگون خواهد شد.

 

ما در حالیکه توجه رئیس جمهور مملکت را به این تصمیم نفاق افگنانه و سو قصد فرهنگی جلب میکنیم تا نگذارد که نفاق بین القومی ازین بیش توسعه یابد، از وکلای پارلمان بخصوص وکلای ولایات شمال و دیگر وکلای اقوام تحت استبداد جداً تقاضا مینمائیم که از هر نوع امکانات مشروع و اعتبار وکالت خود استفاده نموده و مانع تحقق اینگونه پروژه های غیرعادلانه گردند تا باشد این لکه ننگ که به دوره وکالت آنها نسبت داده میشود، برای همیش صفحه دوره خدمت نمایندگی آنها در پارلمان را آلوده نسازد.

 

از شورای ولایتی جوزجان تقاضا مینمائیم تا در برابر اینگونه تصامیم حق تلفانه و برتری جویانه مقاومت بی باکانه نموده، دلیری و شهامت را برای نسل های آینده به میراث بگذارند.

 

از مردم این ولایات تمنا داریم تا بیداری، اتحاد و یکپارچگی را حفظ نموده و در برابر هرگونه زورگویی مبارزه بی امان نمایند.

 

به امید قوام حق و عدالت

 

اداره فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستانفدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
4 فبروری 2009
  
  
Copyright © 2005-2009 www.khorasanzameen.net