به هیأت رهبری محترم فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) بازگشت برویۀ نخست

کابل ـ دفتر مرکزی ح. آ. ا.

04/07/1387

 

به هیأت رهبری محترم فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)؛

 

خواهشمندیم گرمترین سلامها و تشکرات هیأت اجراییهَ حزب آزادگان افغانستان را به خاطر پیام تبریکیهَ همرزمانه و سرشار از صمیمت تان به مناسبت اعلام موجودیت حزب آزادگان بپذیرید.

 

چه شکوهمند خواهد بود که رسم خجستهَ شادباش گفتن به پیدایش یک نهاد دموکراتیک، به سنت متداول در فرهنگ سیاسی ما مبدل گردد. خوشبختانه فدراسیون محترم شما از این نیز پا فراتر گذاشته و با تحلیل کلی از وضع نابسامان کشور، نیاز به اندیشیدن و راهیابی در جهت نجات مردم و به ویژه با امعان نظر در مورد محتوای برنامهَ حزب آزادگان افغانستان، مژدهَ حضور وجدانهای بیدار بی شمار را با خود به ارمغان داشت.

 

حزب آزادگان افغانستان با توجه به معضلات سیاسی عمیق و تاریخی افغانستان، از بدو امر کوشش داشته است تا به مثابهَ یک کانون سیاسی دارای ارزشها و اهداف مشخص، در پیوند و همیاری با سایر نیروهای ملی، دموکرات، عدالت پسند و آزادیخواه پا بگیرد. حزب، در مسیر این راه دشوار که برای نجات مردم و کشور افغانستان برگزیده است، در پهلوی حمایتهای همدلانهُ بخشهای مختلف جامعه، به انتقادات صریح و جدی آنها اشد ضرورت دارد تا بدین ترتیب زمینهَ مبارزات هدفمند و متشکل مهیا گردد.

 

در حالیکه حزب آزادگان به تعمیق علایق خود با فدراسیون محترم شما ارج فراوان می گذارد، موفقیتهای روز افزون شما را در راستای تحقق اهداف عدالتخواهانه و دموکراتیک در همه عرصه های کاری تان صمیمانه آرزو می کند.

 

با احترامات فایقه

هیأت اجراییهَ حزب آزادگان افغانستان