5 حوت (اسفند) 1388

دشت آزادی

ناله می پیچـــد درون ســینه ام

باز ای خــوابیدگـان غـوغا کنید

رفتـه در امـــواج تـــوفــان بـلا

زورق بشــکســـته را پیـدا کنید

***

عنـدلیب شاخـــک ســـبز وطن

می ســـراید نغمــه دیـــرینه را

نــالـه زار دشـت آزادی کــــند

بهـــر مـیهن سیــنه بی کینه را