سروده های از رسول پویان

بازگشت برویۀ نخست
گوهر دل
کودک سحر
مردم آزار
گنج در ویرانه
سرود وحدت
عشق وطن
سایه ها
دُرّ دری
خواب خرگوش
دشت آزادی
جیغ کبود
غم میهن