سروده های از رستم پیمان

بازگشت برویۀ نخست
یک تاریخ اشتباه
باز رفتی و رفتی زخویش
شام نامه
آدرس: امتم