3/4/1388

سر افرازی ذلت 

 
موج سبز
مروری اقتدار باهمی را
چه می جویی مزاجِ دم دمی را
پذیرا شو میان جادهءِدل
حضور موج سبز مردمی را
------------------

 

فلتر

دلِ ما درهوای رهزنی نیست
دلِ ما اینقدرها هم دنی نیست
ازین فلتر نهادنها چه حاصل
که سایت فکرِما هک کردنی نیست

---------------

 

سر افرازی ذلت

زجا  پا شوملالت رابیاموز
سر افرازی ذلت رابیاموز
 
شرارت رابه هرسو منتشرکن

شکافِ بین ملت رابیاموز  

-------------  
 
الفبای ملالت
ازین دولت داوُ ولت رابیا موز
پذیراییِ  ذلت را بیاموز
زدرس مکتب اوتا توانی
الفبای ملالت رابیاموز
-------------------

دزدوصاحب خانه
به بالا - هرسرافرازی که بنشست
شداز خون دل آیینه ها مست
درینجا هرچه صاحب خانه دربند
که عارض پیش قاضی هرچه دزداست
------------------

فکر قطره ها
شود کز نقطهءِ ِخطی بسازیم
زفکر قطره ها شطی بسازیم
چرا با موج سبز همسو نگردیم
چرامُردابِ منحطًی بسازیم
----------------

آزاده میر

سر آغازِمسیری را بجویید
رهِ روشن ضمیری را بجویید
پیِ هر مرده فکری تاکی وچند
یکی آزاده میری را بجویید
------------------ 

 

طرحِ باغ
درین وادی نه بارانی نه کشتی
ازین دوزخ  گذر کن دربهشتی
ز رنگِ    دلپذیر  خامهِ عشق
بریزان طرحِ باغِ  سرنوشتی
---------------------

عقدِ  آشنایی
به رنگ بزم دل ها جامه ات کو
سرود دلکشِ هنگامه ات کو
پیِ امضاءِ   عقدِ  آشنایی
دل آویزی سبزِ خامه ات کو
 ---------------

 

وحشتناک
بلای جان هرناپاک ماییم
میان چشم نفرت خاک ماییم
به کوری نگاه هر چه هرزه
یکی طوفان وحشتناک ماییم

-------------------


بحران بی ننگی
بیا کز فقرِ فرهنگی گریزیم
ازین بحران بی ننگی گریزیم
بزور بازوی بمب افکن دل
زچنگ جانی جنگی گریزیم