سروده های از نورالله وثوق

بازگشت برویۀ نخست
شناسایی کوتاه
----------------
زر خرید
سرویسِ جنایت
فرمایش ِ آهنگ
ساقیِ سیاست
قطبِ نامردی
آشنایِ نازنازی
لگد بر گورِ حاتم
خوشۀ نا خوشی
دیدِ نوروز؟
تبسم نوروز
صادرات همسایه
جرگه ساز
پاپوش
جورِ جنتری
زندانِ آزادی
کنفرانس
به مردمِ بی دفاعِ کابل
منارۀ احساس
دهانِ زندگی
پوفِ دیگران
مادری گفت
سنی - شیعه
اجاقِ همسایه
سی سال سیه
قسم به شمس
بی بخار
دوشِ ناله
شیپورِشیطان
صدای پرپر
تبار وسوسه ‌ها
خُمِّ نیرنگ
ریشۀ تشویش
میزبانی مهمان
تلخکها
سرنوشت رأی
کور خواندی
رنگ تقلُّب
جنگِ تریاک
صندوق رأی
شهر بی دروازه
پوستین چپه
مارِ کر
برج زهرمار
مداری
سر افرازی ذلت
تلاش کرگسان
رباعیات امروز
آیینه‌ی فریاد
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک
دره های زمزمه
رسم رهبری
صحن هوس
دینا سورها
بمب خوشه یی
تفنگ خالی
دستان فراموشی
همپای بهار
ستاره ی خونین
زن ستیز
بلوار دلها
تاراج بهارستان
نژاد بزرگوار
زیر خط
خیس عرق
دشت لیلی
مريد بهاران
گلوی انتظار-هدیه ی نوروزی
سایه ی همسا یه
دوبیتی ها - 2
دوبیتی ها - 1