سروده های از غفران بدخشانی

بازگشت برویۀ نخست
قشلاق زاده ام
باور و آرزو
من و یک گوشه تنهایی
تو مپندار که تنها شده ای
یک خلق خلق
مادر
زاد روز سحر
مرگ زیباست
به بازگشت خورشید
به خون "نقشبندان"ا
اگـر مُـردم
به خوابیدگان
قـرن مـا
کاش من ...ا