سروده های از عبدالغفور امینی

بازگشت برویۀ نخست
به استقبال شعر بیدل
اندرز دوستانه
یار سفر کرده
قــــصه ها و را ز ها
درخت صــلح
ندای زن افغانستان
دل ناشاد