خطوط کاری ستاد انتخاباتی دکتور شمس نامزد انتخابات شورای ملی - بدخشــان بازگشت برویۀ نخست

 

بسم الله الرحمن الرحیم

و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا

(وبرخدا اعتماد كن همين بس كه خدا نگهبان توست. "سورۀ 33 ، آیۀ 3")

 

بـــاور، تلاش و تأثیـــر

(چکیده ای از اصول و اهداف کاری ستاد انتخاباتی

 دکتور شمس علی شمس نامزد انتخابات شورای ملی - بدخشــان)

 

گــــرشعـله منـم، میدمم ازبام بدخشان            گـرمن گهـــرم، درصدف کام بدخشان

برصفحۀ تاریخ شبستان زده ی قـــرن            آخربنویسم شفق نـــــام بــــدخشـــــــان

 

بدخشان ولایتیست که دردرازای تاریخ ودرسالیان زیست وحضورخویش، همواره مورد هجوم خشم آگین کشورگشایان وسلطنت جویان متعدد قرارگرفته، آمو(جیحون) وکوکچه اش غم وماتم مادردامانش را نالیده است. این تعارضات تا ســده های پسین ادامه یافته که برتری جویی های غاصبان وحاکمان ادواراخیر، چنان گلوی فریاد باشنده گان این دیاررا فشرده اند که تا به یاد دارند، فریادهای درگلونهفته شان، به درد والم وکینه روزگارمبدل گشته است.

حـکام زمانه ها، فقط با رمزورازومهارتهای گفتاری، بدخشیان را فقط افتخارنبوغ فرهنگ وشعروادب بخشیده وآنها را درزوایای تیره وچپ راهه های فخرواقناع، سکون بخشیده؛ نیات انکشافی وتمدن پسند آنها را با لفظ فخرومباهات تطمیع نموده اند.

این بدخشانیکه بطن کوهسارانش مملو ازمعادن گرانبها وذهن باشنده گانش مالامال ازعلم وخردو اندیشه وتفکرمیباشد؛ تا هنوزقرن درد بی نانی وفقررا نخستین ماتم زنده گی میداند!

اینکه تقصیردیگران برعقب نگهداشتن بدخشان تا کجاهاست؛ باشد برجایش، اما نباید فراموش کرد که بدخشیان خود هم چندان بری ازجرم فقرومحرومیت دیارخویش نیستند. بدخشان هم درد تعصب وخشونت وکینه توزی دیگران را مینالد وهم بیگانگی شماری بدخشیان را!

بدخشان با پهنای47403 کیلومترمربع، جمیعت 1.2ملیون، مناطق شگفت انگیزودلپذیر طبیعی چون پامیر(بام جهان)، شیوه (سلطنت گاه بدرجمال)، جهیل های شیوه وزرقول وچقمقین واخو، دارا بودن 53درصد آبهای زیرزمینی افغانستان، چشمه های گرم، افتخارداشتن بزرگترین کتلۀ حیات وحش (مارکوپولو، پلنگ برفی، خرس های برفی و...)، داشتن قله های شامخ ونامداربا بلندای مرتفع ازسطح بحرچون نوشاخ(7492 مترازسطح بحر)، بند کاه(6800متر)، کوه بلند ترین(6286متر)، شاه دهر(7038متر)، لند کوه دوسر(6901 متر)  برپیکره ی هندوکش وسلسله کوها پامیر، هم مرزبودنش با سه کشورهمسایه، داشتن معادن گرانبهای مکشوف ونا مکشوف وغیره، هنوزهم بوی انکشاف وتحول وتمدن اندکی به مشامش رسیده وآنرا کمترلمس نموده است.

این ولایت اندک گاهی براوراق بودجه های انکشافی دولت ودیگران قرارگرفته وکمترنشانی ازپروژه های بزرگ زیربینایی وحیاتی برجغرافیای آن احساس شده که حتی تا یک سال قبل ازداشتن ابتدایی ترین امتیاز زندگی معاصریعنی راه اساسی پیوند دهنده  به ولایت همجوارش(تخار) محروم بود!

اگرازتطویل کلام بگذریم وتآملی برمحورفقرودرماندگی بدخشان نماییم، درخواهیم یافت که عمده معضلات وناسازگاری های روزگاربدخشان، اینها اند:

1.    عــدم هماهنگی میان کادرها، شخصیت های موثر، افراد نخبه وچیزفهم، رهبران وآنانیکه مغز متفکری درسروعشقی بیکرانی دردل نسبت به بدخشان شان دارند.

2.    به فراموشی سپردن بدخشان درادوارتاریخ وعدم توجه به انکشاف آن درعرصه های مختلف معارف، صحت، زراعت، مالداری، بازرگانی، صنعت،جنگل پروری، انکشاف جهانگردی، فرهنگی، صنایع وتولیدات محلی وغیره.

3.    جغـــرافیــای کوهستانی ومشکل گذروشدیداٌ کم حاصل وآسیب پذیر.

4.    عدم استفادۀ موثرازمنابع طبیعی(آبهای گرم وسردزیرزمین، علفچرها، معادن، مناطق ســـیاحتی وتاریخی، پامیرنامدار، دریاهای وافر، دنیای وحش، قله های بلند وغیره).

5.    راه نیافتن جوانان شیفته ی تحصیل به موسسات تحصیلی دل خواه شان واندک بودن وگاهی نبود زمینه های آموزشی بهتروخوبترورزشی وبیکاری های طویل المدت که باعث توسعه ی اعتـــیاد وسایرفساد درمیان قشربیکار(عمدتاٌ جوانان) میگردد.

6.    عدم موجودیت راه های انتقالاتی ومواصلاتی درست ومناسب میان ولسوالی ها ومرکزولایت ومیان خود ولسوالی ها.

7.    عدم موجودیت خدمات معیاری صحی، آموزشی، زراعت ومالداری، بازرگانی، فرهنگی وغیره.

8.    بی میلی حکومات به شاهراه ابریشم که باارزش ترین امتیازجغرافیائی - اقتصادی برای افغانستان بوده، بازارهای بزرگ صنعتی – بازرگانی منطقه را با پیمایش کوتاه ترین فاصله وصل نموده، عمده ترین مایحتاج افغانستان وسایرکشورهای منطقه را فراهم میسازد.

9.    کوهستانی بودن سیستم اقتصادی وعایداتی بدخشان که شدیداٌ کم درآمد وآسیب پذیربوده، نمیتواند به هیچ وجهی با سیستم اقتصادی شهری ونیمه شهری افغانستان مقایسه شده ویادربرابرآن به رقابت بپردازد. ولی باید اذهان نمود که این تقاوت جغرافیایی – اقتصادی تا اکنون درذهن مشاورین اقتصادی حکومات تجلی نکرده وهیچ استراتیژی مشخص ومعینی که به این معضل بپردازد، درنظرگرفته نشده است.

10.    عدم توجه به تقویت مسایل فـــرهنگی وزنجیربند بودن آزادی بیان.

11.    وابستگی عده ی کثیرازدهاقین وتجاران به زرع خشخاش وقاچاق آن که این خود فاجعۀ بزرگ اعتیاد را دراین ولایت نیزببارآورده است.

من، درمشوره ی مستقیم والهام پذیری از ستاد انتخاباتی ام که بیشترینه فرزندان تحصیل کرده وکارآزموده ی عرصه های مختلف دراین ولایت اند، راه های حل زیررا به عنوان برداشتن حد اقل نخستین گام، درمسیرطولانی وصعب گذراهداف راهبردی انکشاف وتمدن بدخشان پیشنهاد نموده، آنها را بدنه ی اصلی خطوط کاری انکشافی درپهلوی اهداف اساسی ووظایف عمده وباالخاصه ی انتخاباتی ام، چه بسوی پارلمان ویا درجاده های دیگرحرکت عقلانی ومنسجم که آرمان کتله ی بزرگی ازافراد آگاه وکارآزموده ومتعهد به گشودن دریچه ی حرکت وامید بسوی صلح وترقی کشوروبدخشان هستند، قرارمیدهم:

o      اهداف راهبردی(استراتیژیک):

عمده ترین اهداف راهبردی ضروی برای بدخشان اینها اند:

الف – حضورفعال واجتناب ناپذیرسیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی درماشین متحرک وسرنوشت ساز کشور.

ب – انکشاف وبهبودیی وضع معیشت مناطق شهری وروستائی، با درنظرداشت چگونگی ساختارهای اجتماعی – جغرافیائی آنها ونحوه ی بکاربرد منابع طبیعی درتأمین معیشت اقشارفقیراجتماعی، ازطریق سرمایه گذاران وهموطنان متمول ومنابع سرمایه گذارداخلی وخارجی.

 

o      اهداف کـــوتـــاه مـــدت:

برای نیل به آرمانهای راهبردی فوق الذکر، اهداف کاری کوتاه مدت ذیل را ضروری میپنداریم:

1.    تقویت نهادهای جامعه ی مدنی ومتعهد وپایبند به آرمانهای انسانی – اسلامی دربدخشان، ازطریق انسجام کادرهای تحصیل یافته وصاحب خرد واندیشه ومنطق که واقعاٌ عشق بدخشی بودن شان ازجام تمایل سینه هایشان لبریزاست. ما معتقدیم که، تا این محورانسجام عقلانی شخصیت های بدخشان نسج نیابد واندیشه های خود کفایی  بدخشی ها نسبت به زادگاه شان نهادینه نگردد، ما قادرنخواهیم شد؛ سمندرگونه درکام آتش نفرت دیگران نسبت به خودمان نفوذ نموده، بدخشان را برصحنه ی سیاسی گرماگرم عصرتجلی واقعی وحضورمحسوس وملموس بخشیم. محورومرکزیت را که به این نهاد پیشنهاد مینماییم، لازم است تا بری ازهرگونه تعصب وخشونت، کینه وعداوت، خویش پروری ودیگرستیزی، فساد ونفرت وغیره باشد. دراین نهاد همه بدخشی ها با هرعلایق وگرایشی، هرمذهب واندیشه یی، هرزبان ولهجه یی که باشند، باید یکدیگررا تحمل کنندوهیچ بهانه وعلل را براهداف سرنوشت ساز بدخشان ارجهیت ندهند.

2.    تلاش درجهت احیای خط ابریشم ازطریق اعمار شاهراه های اساسی تا مرزچین وتقویت بازرگانی با کشورتاجکستان وچین. همچنان حرکت منسجم جمعی بدخشی ها درراستای مبدل گردانیدن راه پنجشیر- انجمن – بهـارک - اشکاشم، ازیک شاهراه سیاسی به یک شاهرگ مهم بازرگانی – مواصلاتی مستقیم میان بدخشان وپایتخت کشور(کابل).

3.    تلاش درجهت فراهم ساختن زمینه های تحصیلات عالی ومسلکی به نسل جوان ، ازطریق ایجاد موسسات عالی تحصیلی(دانشکده های مهم وحیاتی ویا دانشگاه، دانشسراها، مکاتب ومدارس معیاری وبا کیفیت)، همچنان تلاش درجهت کشانیدن پای مراکزتحصیلی بین المللی مثل دانشگاه آسیای میانه وغیره،به بدخشان.

4.    تلاش مستدام درجهت تاثیرگذاری بالای قانونمند ساختن استخراج معــادن این ولایت ازطریق فشارجمعی بالای وزارت خانه های مــربوطــه،  تشویق متشبثین ملی وبین المللی درجهت سرمایه گذاری بالای سروی، اکتشاف وبهره برداری ازمعادن بی بدیل ومواد مفیده ی جامد فلزی وغیرفلزی بمثابه ی منابع زیربنائی واقتصادی که نه تنها دررشد اقتصادی ولایت، بلکه بدین وسیله درحدود 40% نیازبدخشان وبدخشانیان را تمویل نموده، سالانه متضمن بخش اعظم بودجه ی کشورخواهد شد.

5.    تلاش درجهت حل مسالمت آمیزومعقول مسئله ی کوچی ها دربدخشان واستفاده ازچــراگاه های این ولایت به وسیله ی بدخشی هایکه خود فقیرونیازمند بوده، حیوانات شان به علفچرهای بیشتروبهترضرورت دارند.

6.    پیگیری همیشگی صنعت جهانگردی، رشــد وتقویت آن وحرکت خستگی ناپذیربه منظورتشویق کوهنوردی، سرسبزگردانیدن محیط زیست، تنظیم وعایداتی گردانیدن استفاده ی چشمه های گرم ومصئون ساختن حیات وحش.

7.    تلاش همگانی درراستای کادرسازی وکادرپروری وراهیابی آنها به پست های کلیدی وسرنوشت سازکشور. همچنان کوشش خطیردرجهت ظرفیت سازی – رهبرسازی درروستاها جهت نهادینه ساختن فلسفه ی رهبریت ومدیریت وشناخت عناصرحیاتی درپروسه ی انکشاف اجتماعی ودانش ابتدایی سیاسی درمیان ده نشینان وروستا ئیان که ازاینطریق میتوان رهبری وتصمیم گیری مرکزمحوری را کاهش وقسمت آنرا به گوشه وکنار فراموش شده ی ولایت کشانید.

8.    تلاش درجهت معیاری ساختن معارف، بهداشت، زراعت، تجارت وغیره برمبنای پالیسی های پذیرفته شده ی کشور وتقویت صنایع دستی وعنعنوی مردم.

9.    احترام به حقوق حقه ی همه باشنده گان ولایت بدون اندکترین تعصب واغماز.

10.    تلاش درجهت اولویت دادن به کادرهای تحصیل کرده ومجرب بدخشان دراستخدامهای دولتی وموسسات غیردولتی دراین ولایت ومقدم شمردن حق ضوابط بربطل روابط واستخدام به مورد آنها درپست های مشخص که درآن عرصه دارائی ظرفیت های ضروری تحصیلی تجربی میباشند.

11.    تلاش خستگی ناپذیرودایمی اشتراکی به منظوراحترام گذاشتن به حقوق پذیرفته شده ی زنان وکودکان برمبنای اصول وقواعد اسلامی وشکستن عرف وعنعنات غیردینی - خرافاتی وســرکوب کننده ی قشرزن درجامعه واجتنباب ازهرنوع خشونت علیه زنان واطفال.

12.    تشویق، ترغیب وحمایت کمپنی ها وتجار ملی وبین المللی درنحوۀ کاربرد موثرمنابع آبی وافرولایت واستفاده ی اعظم ازاین منابع درتولید انرژی آبی وسرسبزی دشت های بایربدخشان درجهت رشد وتوسعه ی زراعت شدیداٌ سنتی وعقب مانده ی ولایت که خود اثرات مهمی را دربهبودی اقتصاد کشورخواهد داشت.

13.    حــرکت منسجم وپیگیربخاطرتقویت آزادی بیان وتوسعه ی شعـاع پوشش رسانه های آزاد جهت ترویج دموکراسی وبیان دردهای ناگفته وپنهان اکثریت دردمند وخاموش که تا زنده اند درد استبداد وبیعدالتی ها راخاموشانه مینالند.

14.    تلاش خطیرومستدام درجهت تشویق زرع بدیل کوکناروایجاد مراکزدرمانی معتادین به شیوه ی که جامعه خود سهم فعال را دراین برنامه داشته، خود را مالک آن بداند.

هرچند معضلات ومشکلات زیادی دامنگیرمردم بدخشان میباشد، که فقط اشارتی به عده ی ازآنها صورت گرفت. اما درآینده ها درصورت نیازواشتیاق خواننده گان، موضوعات مفصل تروعمیق تربه بررسی گرفته خواهند شد.

ستاد انتخاباتی دکتورشمس علی شمس، با شعار" بــاور، تلاش وتأثیر" میکوشد، تا ازطریق تارنماها وسایروسیله های رسانه ی، اهداف وآرمانهای خویش را درجریان پیکارهای انتخاباتی، خدمت مردم شرافتنمند بدخشان چه درداخل ولایت ویا خارج ازآن ارائه نموده، مشوره ها ودیدگاه های ارزشمند آنها را احترام گذاشته، آنهارا مکمل اهداف خویش بداند.

باید روشن ساخت که اهداف کلی یی  که دربالا تذکاریافت، میدانیم که دراذهان اکثردوستان پرسشی را ایجاد خواهد نمود که؛ تطبیق واجرای اینهمه کارها، درحیطه ی صلاحیت یک دولت توانمند ومقدرخواهد بود، نه یک وکیل پارلمان، اما لازم میدانم تا پیش ازپیش یادهانی نمایم که عامل اساسی فقروعقب مانده گی وطن ما درابعاد تاریخ اینها بوده اند که دربیشترینه ادوارزمان استدام داشته، کمتراشارتی برآنها شده است که این همه رنج وبدبختی مردم، ذهن کاوشگراین ستاد را واداشت تا عوامل اساسی را ریشه یابی نموده، صرف منحیث آرمان عالی رفع اشکال درجهت بهبود معیشت مردم مان، منجیث طرح بزرگی به پیشگاه روشن ضمیران دیاربدخشان که درهرجایی زیست دارند، پیشکش نموده، توجه ی شان را دراین راستا وبه منظورهماهنگ ساختن تلاشهای مزید ومتداوم درجهت گذاشتن نخستین گامهای استواربخاطرترقی وانکشاف بدخشان آرزونمائیم. اگراین آرمانهای مطروحه کاریک دولت هم باشد، تحرکی را نیازدارد، که ایجاب مینماید نخستین فریادش ازگلوی دردآلود نسل دردمند این ولایت، برون آید وگوش حکام را بخراشد. هرگاه کودک بدخشان درد گرسنگی اش را ننالد، مادرزمانه، هرگزقطره شیری به دهانش نخواهد ریخت.

درفرجام، نبشته ی خویش را برمصداق شعرسعدی بزرگ اختتام میبخشیم که چه خوش گفته است:

من طــــــریق سعی میـــارم به جــــــــــا                 لیس للا نــسان الـــی مــــــــا سعـــی

دامن مقــــصود اگـــــرآرم بـــه کــــــف                 وزغم واندوه مــــــــانم بــــــرطــرفدکتور شمس علی شمس
١٣ سرطان (تیر) ١٣٨٩
  
  
Copyright © 2005-2010 www.khorasanzameen.net